Reklamacje i zwroty


Reklamacja z tytułu gwarancji

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakupionego produktu, należy wysłać go kurierem na adres serwisu znajdujący się na karcie gwarancyjnej. Do bezpiecznie zapakowanego produktu należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis występującego problemu.

Lista najważniejszych autoryzowanych punktów serwisowych

Istnieje również możliwość przyniesienia reklamowanego produktu do naszego sklepu stacjonarnego, w którym został dokonany jego zakup  albo odesłania zakupionego wysyłkowo sprzętu na adres Foto-Plus ul. Aleksandry 28, 30-837 Kraków.

Naprawie gwarancyjnej nie podlegają produkty, które były użytkowane niezgodnie z instrukcją obsługi lub zostały uszkodzone mechanicznie.

Utwórz zgłoszenie serwisowe

Reklamacja z tytułu rękojmi

Sprzedający odpowiada względem kupującego za wady fizyczne i prawne rzeczy. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określone są ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Utwórz zgłoszenie serwisowe

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość

Konsument, który w sklepie internetowym zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Konsument

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 znak 1 k.c.).

Termin

Termin 14 dni na odstąpienie od umowy liczy się od dnia otrzymania towaru (czyli od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).

Procedura

Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie przed upływem powyższego 14-dniowego terminu, oświadczenia o odstąpieniu na adres: Foto-Plus ul. Aleksandry 28, 30-837 Kraków lub na adres e-mail sklep@fotoplus.pl.

Formularz odstąpienia od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość można (ale nie trzeba) złożyć na formularzu, którego wzór zamieszczony jest poniżej:

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,  w tym koszty dostarczenia rzeczy (czyli wysłania produktu od nas do konsumenta).

Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sposób zwrotu towaru

Towar należy odesłać na adres sklepu, z którego nastąpiła wysyłka:

Foto-Plus, ul. Studencka 6, 31-116 Kraków

Foto-Plus, ul. Warszawska 36, 40-008 Katowice

albo wysłać na adres:

Foto-Plus ul. Aleksandry 28, 30-837 Kraków.

Obowiązki konsumenta

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Koszty

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwracane  przez niego produkty są zatem odsyłane na jego koszt.

Jeżeli konsument składając zamówienie wybrał sposób dostarczania rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca po odstąpieniu przez konsumenta od umowy nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Odpowiedzialność za zużycie

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania (art. 34 ust 4 ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta).

Kwota zmniejszająca wartość zwracanego produktu zostanie potrącona od ceny towaru.

Wyłączenia

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość  nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Dlaczego warto wybrać Foto - Plus?

Rzetelna Firma